Protestantse Gemeente Culemborg

Op de gemeenteavond van 16 oktober 2018 heeft de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Jan Jacob van Dijk, verteld welke besluiten er zijn genomen over de invulling van de taken van ds. Henri Veldhuis na zijn plotselinge overlijden. Ook heeft hij enkele mededelingen gedaan over het verloop van het integratieproces.


Na het overlijden van ds. Henri Veldhuis

Na het overlijden van Henri kwamen enkele zakelijke vraagstukken op het bord van de Algemene Kerkenraad terecht. Naast het verwerken van het verlies van Henri moesten ook besluiten worden genomen over hoe de taken van Henri in de komende tijd worden ingevuld.  Besloten is om voorlopig geen nieuwe predikant te beroepen, gezien de huidige stand van zaken van het integratieproces. Voor de erediensten wordt in de komende maanden vooral gebruik gemaakt van gastpredikanten. Voor het pastoraat is gezocht naar een tijdelijke oplossing. Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink is bereid gevonden (tot 1 januari 2019) het pastoraal team te ondersteunen. Voor de periode vanaf 1 januari 2019 wordt gedacht aan een combinatie van een interim predikant met extra pastorale ondersteuning.

De kinderen van Henri kunnen tot 1 januari 2019 gebruik maken van de pastorie. Het college van kerkrentmeesters beraadt zich ondertussen over de toekomst van de pastorie. Een besluit hierover wordt genomen door de Algemene Kerkenraad, uiterlijk in januari 2019.


Het integratieproces

Op de gemeenteavond van 16 oktober hebben zo’n 100 gemeenteleden met elkaar van gedachten gewisseld over een raamliturgie voor de nieuwe geïntegreerde gemeente. Een concept voor die raamliturgie was nog door ds. Henri Veldhuis en ds. Elsje Braam opgesteld.
De opmerkingen van de gemeenteavond worden verwerkt in een nieuw concept dat in november met de ambtsdragers zal worden besproken.

De stappen op weg naar een samenvoeging van de wijkkerkenraden naar één kerkenraad moeten er toe leiden dat op 1 september 2019 de wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad kunnen worden opgeheven en één Kerkenraad voor de Protestantse Gemeente in Culemborg kan worden geïnstalleerd.

Er blijven dan nog twee zaken boven de markt hangen: hoe moet onze kerkelijke organisatie van betaalde medewerkers er uit zien, en wat doen we met de kerkelijke gebouwen? Dit zijn ingewikkelde vraagstukken, die vaak gepaard gaan met veel emotie. Om een discussie met de gemeente goed te kunnen voeren is een onderzoekscommissie in het leven geroepen die de feiten over deze vraagstukken moet verzamelen. Op basis van die gegevens kunnen we dan in het voorjaar van 2019 het gesprek voeren over de inrichting van de kerkelijke organisatie en in het najaar over de gebouwen.

Hiermee worden belangrijke stappen gezet op weg naar die mooie Protestantse Gemeente Culemborg.